Teksty rozważań na III Tydzień SOW

Zbawienie w Jezusie Chrystusie jedynym ratunkiem grzesznika

Grzech to: (1)nieposłuszeństwo wobec Boga, (2)brak miłości do Niego i (3)wiary w Jego dobroć oraz (4)wybranie własnej drogi.

Poniedziałek 1 J 1, 8

8 Jeśli mówimy, że nie mamy grzechu, to samych siebie oszukujemy i nie ma w nas prawdy.

Pierwszy krok nawrócenia: uznać się za grzesznika. Ale to nie jest banalne stwierdzenie, które równoważy zdanie „nie jestem idealny”. Nikt nie jest idealny. Skoro nikt nie jest idealny, to czy muszę się przejmować? Gdy mówię: „jestem grzesznikiem” za punkt odniesienia przyjmuję nie innych ludzi, ale Boga i moją relację z Nim. Innymi słowy: skoro jestem grzesznikiem, to jest coś co mnie od Boga oddziela.

Jaki charakter ma mój grzech? To przejaw nieposłuszeństwa (jest jakieś przykazanie, z którego realizacji zrezygnowałem)? A może to brak miłości do Niego (nawet nie idzie o nienawiść, ale o obojętność wobec Niego)? Może w moim życiu najbardziej przeszkadza mi brak wiary w Jego dobroć (nie ufam Mu, obwiniam Go o coś)? A może mój grzech to coś bardziej subtelnego: traktuję Boga jak partnera, czy kogoś równego sobie – nie muszę pytać Go o zdanie, słuchać, brać pod uwagę przy budowaniu swojego życia i podejmowaniu decyzji…?

Wtorek - Rdz 3, 1b. 5

1b Rzekł [wąż] do niewiasty: «Czy rzeczywiście Bóg powiedział: Nie jedzcie owoców ze wszystkich drzew tego ogrodu?» (…) 5 Wie Bóg, że gdy spożyjecie owoc z tego drzewa, otworzą się wam oczy i tak jak Bóg będziecie znali dobro i zło».

Pokusa jest zachętą do… „dobrego”, a raczej: do czegoś, co jawi nam się jako dobre. „Bóg was nie kocha – zabronił wam czegoś… Bóg was nie rozumie… nie chce waszego rozwoju, ogranicza was… A ja mam radę: Będziecie jak Bóg… na razie tylko wam się wydaje, że jesteście do Niego podobni… Jest sposób byście byli dokładnie jak On”.

Własna droga… Droga z podszeptu szatana… Dopóki nie zaczniesz pytać Boga o drogę, będziesz mijał się z celem. Nawet jeśli droga będzie wyglądać obiecująco…

Środa – Syr 5, 4-7 i Rz 6, 23a oraz Ap 20, 13-15

Syr 5: 4 Nie mów: "Zgrzeszyłem i cóż mi się stało?" Albowiem Pan jest cierpliwy. 5 Nie bądź tak pewny darowania ci win, byś miał dodawać grzech do grzechu. 6 Nie mów: "Jego miłosierdzie zgładzi mnóstwo moich grzechów". U Niego jest miłosierdzie, ale i zapalczywość, a na grzeszników spadnie Jego gniew karzący. 7 Nie zwlekaj z nawróceniem do Pana ani nie odkładaj tego z dnia na dzień: nagle bowiem gniew Jego przyjdzie i zginiesz w dniu wymiaru sprawiedliwości. // Rz 6: 23 …zapłatą za grzech jest śmierć… // Ap 20: 13 …i Śmierć, i Otchłań wydały zmarłych, co w nich byli, i każdy został osądzony według swoich czynów. 14 A Śmierć i Otchłań wrzucono do jeziora ognia. To jest śmierć druga - jezioro ognia. 15 Jeśli się ktoś nie znalazł zapisany w księdze życia, został wrzucony do jeziora ognia.

Zwykle skupiamy się na różnych przejawach zła, które możemy nazwać „doczesnymi”, ponieważ będą trwać „do czasu” (choroba, kataklizmy, poczucie krzywdy). Walczymy z nimi - to oczywiste. Ale nie możemy zapominać o czymś, co przekracza to, co doczesne. Jest „śmierć druga”, definitywna „zapłata za grzech”, która zostanie wymierzona w „dniu sprawiedliwości”.

Ufność w Boże miłosierdzie nie może być dla nas zachętą, by dalej grzeszyć! Jest wezwaniem, by pójść drogą Bożej woli. Jak wygląda Twoje zaufanie Bogu? Może ogranicza się tylko do przekonania, że On odpuści Ci grzechy? Bóg odpuści Ci grzechy, ale to nie koniec: trzeba ruszyć dalej inną drogą!

Czwartek – J 1, 9. 3, 19-21

J 1: 9 Była światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi. 3: 19 A sąd polega na tym, że światło przyszło na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność aniżeli światło: bo złe były ich uczynki. 20 Każdy bowiem, kto się dopuszcza nieprawości, nienawidzi światła i nie zbliża się do światła, aby nie potępiono jego uczynków. 21 Kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła, aby się okazało, że jego uczynki są dokonane w Bogu".

Bez odpowiedniego światła, nie można zobaczyć jakie rzeczy są naprawdę.

Czy chcesz zobaczyć swoje życie w świetle jakim jest Jezus, Syn Boży? Jeśli tak, poproś Ducha Świętego, by pokazał Ci co w Twoim życiu nie jest „z Jezusa” …

Piątek – J 3, 16 i Rz 6, 8 oraz Ef 2, 4-5

J 3: 16 Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Rz 6: 8 Bóg zaś okazuje nam swoją miłość [właśnie] przez to, że Chrystus umarł za nas, gdyśmy byli jeszcze grzesznikami*. // Ef 2: 4 A Bóg, będąc bogaty w miłosierdzie, przez wielką swą miłość, jaką nas umiłował, 5 i to nas, umarłych na skutek występków, razem z Chrystusem przywrócił do życia. Łaską bowiem jesteście zbawieni. //

* „gdyśmy jeszcze byli grzesznikami” – przecież ciągle nimi jesteśmy... kontekst pozwala zrozumieć, że św. Paweł używa sformułowania „być grzesznikiem”, aby opisać stan życia przed chrztem i uznaniem zbawienia w Jezusie Chrystusie. My zwykle mówimy o byciu grzesznikiem głównie w znaczeniu nieustannego podlegania słabościom, które prowadzą do grzechu.

Boże zbawienie jest łaską, czyli darem darmo danym i niezasłużonym. Nie wypracowałeś sobie łaski Bożej. Ona przyszła zanim podjąłeś decyzję wiary. Ratunek (łaska, zbawienie) czeka na Ciebie, ponieważ Bóg kocha Cię uprzedzająco.

Pomyśl: czy nie byłeś przekonany, że Bóg kocha Cię, bo jesteś uczciwy i szlachetny (nie to co inni)? Czy nie byłeś przekonany, że Bóg przyjmuje do nieba po rozliczeniu dobrych i złych uczynków (a czy sędzia pyta oskarżonego o to, ile dobrych uczynków w życiu zrobił i od tego uzależnia wymierzenie sprawiedliwości)? Zbawienie jest łaską. Czy zgodzisz się na to, by przyjąć łaskę, czy może dalej chcesz szukać zbawienia na własną rękę?

Sobota – Rz 3, 19c – 24

Rz 3: 19c … cały świat musi się uznać winnym wobec Boga, 20 jako że z uczynków Prawa żaden człowiek nie może dostąpić usprawiedliwienia w Jego oczach. Przez Prawo bowiem jest tylko większa znajomość grzechu. 21 Ale teraz jawną się stała sprawiedliwość Boża (..). 22 Jest to sprawiedliwość Boża przez wiarę w Jezusa Chrystusa dla wszystkich, którzy wierzą. Bo nie ma tu różnicy: 23 wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej, 24 a dostępują usprawiedliwienia darmo, z Jego łaski, przez odkupienie które jest w Chrystusie Jezusie.

Znajomość przykazań jeszcze bardziej nas obwinia: większa świadomość zła – większa wina. Każdy z nas zgrzeszył. Nie usprawiedliwią nas dobre uczynki. Ale jest „inna sprawiedliwość”, inne usprawiedliwienie (tzn. droga osiągnięcia sprawiedliwości). To „Boża sprawiedliwość przez wiarę w Jezusa Chrystusa”.

Jak po ostatnich medytacjach rozumiesz kwestię łaski? Jak rozumiesz teraz sens chrześcijaństwa?

Niedziela – Rz 10, 4-5. 9-10

Rz 10: … kresem Prawa jest Chrystus, dla usprawiedliwienia każdego, kto wierzy. 5 Albowiem o sprawiedliwości, jaką daje Prawo, pisze Mojżesz: Kto je wypełnił, osiągnie przez nie życie. (…) 9 Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że JEZUS JEST PANEM, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych - osiągniesz zbawienie. 10 Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami - do zbawienia. 

W Liście do Rzymian św. Paweł rozwija chrześcijańskie rozumienie zbawienia (nazywanego tam usprawiedliwieniem). Jego adresatami są żyjący w Rzymie chrześcijanie zarówno ci nawróceni z religii mojżeszowej, jak i z pogaństwa. Św. Paweł wyjaśnia, że „nie ma miedzy nimi różnicy: wszyscy bowiem zgrzeszyli” (zob. wczorajsza medytacja). Nikt nie wypełnił prawa w 100%… Mimo to wszyscy mogą osiągnąć mogą usprawiedliwienie. I nie trzeba do tego zostawać Żydem, przyjmując żydowskie prawo religijne, obrzezanie itp. Prawo to było etapem przygotowawczym do przyjścia Chrystusa: On jest „kresem Prawa” (tzn. celem Prawa).

Zbawienie stanie się Twoim udziałem, gdy uznasz w Jezusie Pana i Zbawiciela. Kogoś, kto za Ciebie umarł i zmartwychwstał, otwierając Ci drogę do życia wiecznego i szczęścia wiecznego. Ty nie jesteś Zbawicielem: nie jesteś w stanie zapewnić życia i szczęścia ani sobie, ani innym. Czy uznasz Jezusa za swojego Zbawiciela? Czy przyjmiesz Jego panowanie w swoim życiu?

 

opr. ks. Karol Stawowczyk
W trakcie opracowania korzystano z:
1. www.effatha-lublin.pl
2. Rekolekcje Ewangelizacyjne Odnowy. Część A - Metodyczna, Część B - Katechezy; Magdalenka 2012